Viết công thức thì hiện tại tiếp diễn,dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn,cách thêm đuôi 'ing'vào sau động từ 

My class

Câu hỏi

bùi thị mai hương

Viết công thức thì thời điểm hiện tại tiếp nối,tín hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại đơn,cơ hội tăng đuôi 'ing'vào sau động từ 

Bạn đang xem: Viết công thức thì hiện tại tiếp diễn,dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn,cách thêm đuôi 'ing'vào sau động từ 

Lê Nữ Khánh Huyền

30 mon 3 2017 khi 16:35

công thức, cách sử dụng, tín hiệu nhận thấy của THE PRESENT PERFECT , SIMPLE FUTURE

Xem chi tiết

Trần Khánh Linh

Hãy viết lách 1 đoạn văn cộc khoảng tầm 100 kể từ về những sinh hoạt của tớ vô 4 mùa: Xuân, Hạ

,Thu, Đông

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Phương Thảo

23 mon 10 năm nhâm thìn khi 12:41

Chia động kể từ vô ngoặc :

1.The streets are busy and.............in the thành phố.(noise)

Xem chi tiết

Kurumi Tokisaki

13 mon 10 2017 khi 18:09

dùng kể từ khêu ý ở đầu câu hãy viết lách lại câu loại nhất sao cho tới nghĩa ko thay cho thay đổi .

Tom drives to tát work every morning .

Tom travels......................................................................

Xem chi tiết

Khánh Linh kute

Sông lam biết Lúc tế bào cho tới cạn

Cũng như ý thức đá bóng của dân choa

hahaleuleuvui Cho đánh giá nào!~!

Xem chi tiết

Nguyễn Trung Hiếu

7 mon 10 năm nhâm thìn khi 20:01

Xem thêm: 2019 Mệnh Gì? Hợp Màu Gì, Khắc Màu Gì? Tính Cách Thế Nào?

Đặt thắc mắc và viết lách câu vấn đáp bám theo những kể từ khêu ý.

Ex: Thu / class 6A / class 6B? // 6A

Is Thu in class 6A or class 6B? She's in class 6A.

1. your house / big / small? // small

2. Phong's classroom / first floor / second floor? // first

3. Thu's school / in the thành phố / country? // city

4. Phong / grade 7 / grade 6? // grade 6

5. you / class 7B / class 7C? // class 7C

Xem chi tiết

Khánh Linh kute

13 mon 1 2017 khi 15:06

1: viết lách lại câu sao cho tới nghĩa ko đối dùng kể từ khêu ý 1,David had gone trang chủ before we arrived Before ......................................................... 2, we had lunch then we took a look around the shops Before ..................................................................... 3, The light had gone out before we got out of the office When ............................................. 4, after she had explained everything clearly, we started our work . By the time...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Khánh Linh kute

I, Viết lại câu kể từ khêu ý 1, It/ cool/ fall 2, I/ going to/ visit Ha Long Bay/ summer vacation 3. It/ hot/ summer 4. There/ be/ a lot of/ rivers and moutains/ my country II, Sắp xếp câu 1. language/ you/ often/ French/ ? / Which / bởi / speak / English 2. like/ what/ the /is/ weather /in /winter /the /? 3. Skipping /her / and/ younger/ like/ winter/ Mai/ sister/ in. 4. dont / Pagoda / go/ why / to tát / we / Huong? 5. bigger / Ho Chi Minh thành phố / which / or / Ha Noi / is?

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nobita-kun

12 mon 2 2017 khi 19:09

I.Cho dạng chính của những kể từ vô ngoặc nhằm triển khai xong từng câu sau.

1.Don't make fire here.It's very _______ (danger)

2.Air ______ is a big problem in many cities in the world. (pollute)

3.There are a lot of _______ mountains in Viet Nam. (beauty)

4.I'm Vietnamese.What's your ______ ?(nation)

Xem thêm: Sinh năm 2021 mệnh gì? Hợp tuổi nào? Hướng nào?

5.We must be ______ when we cross the road. (care)

Help me!Mai mk cút hk rùi

Xem chi tiết