70 câu bài tập mệnh đề quan hệ lớp 10 có đáp án

Trong lịch trình Tiếng Anh lớp 10, mệnh đề mối liên hệ là một trong mái ấm điểm ngữ pháp cơ bạn dạng tuy nhiên chúng ta học viên cần thiết tóm được.

Để canh ty chúng ta ôn tập luyện kỹ năng, nội dung bài viết tiếp tục tóm lược lý thuyết và tổ hợp những dạng bài xích tập luyện mệnh đề mối liên hệ lớp 10 giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích đánh giá Tiếng Anh. Các bàn sinh hoạt nằm trong IELTS LangGo nhé.

Bạn đang xem: 70 câu bài tập mệnh đề quan hệ lớp 10 có đáp án

Tổng phù hợp bài xích tập luyện về mệnh đề mối liên hệ lớp 10
Tổng phù hợp bài xích tập luyện về mệnh đề mối liên hệ lớp 10

1. Tổng quan liêu về mệnh đề mối liên hệ lớp 10

Trước khi thực hiện bài xích tập luyện mệnh đề mối liên hệ lớp 10, hãy nằm trong IELTS LangGo dò thám hiểu mệnh đề mối liên hệ là gì, những loại mệnh đề mối liên hệ và những Note cần thiết khi dùng dạng ngữ pháp này!

1.1. Định nghĩa và cách sử dụng mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề mối liên hệ (relative clause) là một trong loại mệnh đề dựa vào được dùng để làm bổ sung cập nhật vấn đề bổ sung cập nhật cho 1 danh kể từ hoặc cụm danh kể từ nhập câu. Mệnh đề mối liên hệ thông thường chính thức bởi một đại kể từ hoặc trạng kể từ mối liên hệ như who, whom, whose, which, why, when, where, that.

Ví dụ:

 • The xế hộp that is parked in front of the house is mine. (Chiếc xe cộ đang được đậu trước mái ấm là của tôi.)
 • The restaurant, whose chef won an award, is very popular. (Nhà sản phẩm tuy nhiên đầu nhà bếp của chính nó đang được đoạt giải đặc biệt phổ cập.)
Ví dụ về mệnh đề mối liên hệ Tiếng Anh
Ví dụ về mệnh đề mối liên hệ Tiếng Anh

1.2. Các loại mệnh đề quan liêu hệ

Trong Tiếng Anh, mệnh đề mối liên hệ được chia thành 2 loại chính: mệnh đề mối liên hệ xác lập và mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.

Mệnh đề mối liên hệ xác định

(Defining Relative Clause)

Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập

(Non-defining Relative Clauses)

Cách dùng

Bổ sung và thực hiện rõ rệt nghĩa cho tới danh kể từ ko xác định

Không thể lược bỏ

Bổ sung vấn đề cho tới danh kể từ xác định

Có thể lược bỏ

Lưu ý vết phẩy

Không sử dụng vết phẩy nhằm ngăn cơ hội đằm thắm mệnh đề chủ yếu và mệnh đề mối liên hệ xác định

Được ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu bởi vết phẩy (,)

Ví dụ:

The house that has xanh rì windows belongs to tướng my friend. (Ngôi mái ấm đem hành lang cửa số blue color thuộc sở hữu chúng ta tôi.)

My brother, who works in London, is coming trang chính for the holidays. (Anh trai của tôi, người thao tác ở London, đang được về mái ấm nhằm ngủ lễ.)

2. Các loại kể từ sử dụng nhập mệnh đề quan liêu hệ

Để thực hiện những bài xích tập luyện giờ Anh lớp 10 mệnh đề mối liên hệ thì bạn phải tóm được cách sử dụng 8 đại kể từ và trạng kể từ mối liên hệ gồm: Who, Whom, Which, That, Whose, Why, WhenWhere.

Các các bạn hãy dò thám hiểu cơ hội dùng từng kể từ qua chuyện bảng tổ hợp bên dưới đây:

Đại kể từ quan liêu hệ

Cách dùng

Cấu trúc

Ví dụ

Who

Thay thế cho tới danh kể từ chỉ người (làm mái ấm ngữ hoặc tân ngữ)

Who + V + O

The girl who is singing is my sister. (Cô gái đang được hát là em gái của tôi.)

Whom

Thay thế cho tới danh kể từ chỉ người thực hiện tân ngữ

 Whom + S + V

The person whom I met yesterday is a famous actor. (Người tuy nhiên tôi gặp gỡ ngày hôm qua là một trong biểu diễn viên phổ biến.)

Which

Thay thế cho tới danh kể từ chỉ vật

Which + V + O

Which + S + V

The book which is on the shelf is interesting. (Cuốn sách đang được phía trên kệ là thú vị.)

That

Có thể thay cho thế cho tới địa điểm của who, whom, which nhập mệnh đề mối liên hệ mối quan hệ xác định

That + S + V

That + V + O

He has a dog that always barks. (Anh ấy mang trong mình 1 con cái chó luôn luôn gâu gâu.)

Why

Thay thế cho 1 nguyên vẹn nhân hoặc lý do

Why + S + V

The reason why she left early is unknown. (Lý bởi cô ấy rời cút sớm ko biết.)

Whose

Thay thế cho tới tính kể từ sở hữu

Whose + S + V

The man whose dog barks loudly lives next door. (Người nam nhi đem con cái chó gâu gâu to tướng sinh sống kế tiếp mặt mũi.)

When

Thay thế kể từ chỉ thời gian

When + S + V

The day when we met was unforgettable. (Ngày tất cả chúng ta gặp gỡ nhau là một trong ngày khắc sâu vào tâm trí.)

Where

Thay thế kể từ chỉ điểm chốn

Where + S + V

This is the place where we first met. (Đây là điểm tất cả chúng ta gặp gỡ nhau thứ tự thứ nhất.)

3. Lưu ý khi thực hiện bài xích tập luyện mệnh đề mối liên hệ lớp 10

Khi thực hiện những bài xích tập luyện về mệnh đề mối liên hệ, đem một số trong những điểm cần thiết tuy nhiên bạn phải Note như sau:

Lưu ý 1: Về địa điểm bịa đặt vết phẩy nhập câu

Dấu phẩy nhập mệnh đề mối liên hệ giờ Anh được dùng nhằm phân tích mệnh đề mối liên hệ ngoài phần sót lại của câu. Có 2 địa điểm bịa đặt vết phẩy:

 • Sử dụng vết phẩy trước và sau mệnh đề mối liên hệ ko xác định

Ví dụ: My sister, who is a doctor, lives in Paris. (Em gái của tôi, là bác bỏ sĩ, sinh sống ở Paris.)

 • Khi câu đựng được nhiều mệnh đề mối liên hệ, vết phẩy được dùng nhằm phân tích chúng

Ví dụ: The dress that I hired, which is in the cupboard, is gorgeous. (Cái váy tuy nhiên tôi đang được mướn, dòng sản phẩm đang trong tủ, đặc biệt long lanh.)

Lưu ý 2: Sự khác lạ đằm thắm đại kể từ mối liên hệ Which và That

Which thông thường được dùng nhập mệnh đề mối liên hệ ko xác lập và rất có thể thay cho thế cho tới toàn cỗ mệnh đề chủ yếu đứng trước nó.

Ví dụ: The book, which is on the shelf, is interesting. (Cuốn sách, dòng sản phẩm tuy nhiên phía trên kệ, đặc biệt thú vị.)

That thông thường được dùng nhập mệnh đề mối liên hệ xác lập và còn được sử dụng nhập một số trong những tình huống như:

 • Bổ nghĩa cho tới danh kể từ chứa chấp toàn bộ cơ thể lẫn lộn vật
 • Đứng sau những danh kể từ tuy nhiên trước nó là những kể từ như: the first, the last, only,... hoặc tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất

Ví dụ: The book that I borrowed yesterday is interesting. (Cuốn sách tuy nhiên tôi mượn ngày hôm qua đặc biệt thú vị.)

4. Bài tập luyện mệnh đề mối liên hệ lớp 10 đem đáp án chi tiết

Sau khi review lại lý thuyết, chúng ta hãy vận dụng nhập thực hiện những bài xích tập luyện về mệnh đề mối liên hệ lớp 10 được IELTS LangGo tổ hợp sau đây nhằm tóm chắc hẳn kỹ năng rộng lớn nhé.

Bài 1: Điền một đại kể từ hoặc trạng kể từ mối liên hệ tương thích vào cụ thể từng điểm trống:

1. The movie, _____ plot is intricate, kept the audience on the edge of their seats.

2. The person _____ you were speaking to tướng is a famous author.

3. The museum _____ we visited last summer was fascinating.

4. I will never forget the day _____ we first met.

5. The company _____ employees are dedicated to tướng innovation is likely to tướng succeed.

6. Do you know the man _____ is talking to tướng the teacher?

7. The reason _____ the new intern left the company is still a mystery to tướng everyone.

8. The person _____ is standing near the entrance is the guest speaker for today's sự kiện.

9. Please explain the reason _____ you decided to tướng pursue a career in medicine.

10. The thành phố _____ he was born is known for its rich cultural heritage.

Đáp án

1. whose

2. whom

3. that

4. when

5. whose

6. why

7. who

8. who

9. why

10. where

Bài 2: Chọn đáp án đích điền nhập điểm trống trải trong những câu sau

1. The movie _____ won the Academy Award is now available on streaming platforms.

 • who
 • when
 • that
 • whose

2. The company _____ employees are always punctual is expanding rapidly.

 • where
 • whose
 • which
 • why

3. Can you tell bu the day _____ they will arrive?

 • where
 • that
 • when
 • whom

4. The student _____ won the science competition is my neighbor.

 • who
 • whom
 • that
 • whose

5. The thành phố _____ I was born is famous for its historical landmarks and local cuisine.

 • when
 • where
 • whom
 • that

6. The conference _____ experts from around the world will be presenting, starts tomorrow.

 • which
 • in which
 • for which
 • when

7. I met the person _____ advice helped bu make the right decision at the Marketing workshop.

 • who
 • to whom
 • whose
 • why

8. Professor Martin, _____ teaches chemistry, always delivers insightful and interesting lectures.

 • who
 • whom
 • to whom
 • by whom

9. Luckily, he gave bu a book _____ I am looking forward to tướng reading.

 • when
 • how
 • that
 • which

10. The scientist did not share clearly _____ she dedicated her life to tướng researching rare diseases

 • where
 • when
 • which
 • why

Đáp án

1. that

2. whose

3. when

4. who

Xem thêm: Kỷ Mùi 1979 mệnh gì? Nữ 1979 hợp hướng làm việc nào

5. where

6. in which

7. whose

8. who

9. that

10. why

Bài 3: Bài tập luyện mệnh đề mối liên hệ lớp 10 ghi chép lại câu - Nối 2 câu bên dưới dùng mệnh đề mối liên hệ

1. The restaurant serves delicious food. I recommend it to tướng you.

2. The girl is sitting next to tướng bu. Her name is Linda.

3. The mountain is covered in snow. We plan to tướng go skiing there next month.

4. The concert is scheduled for next Saturday. I have already bought tickets for it.

5. The bakery sells delicious pastries. I visit it every weekend.

6. The scientist is conducting experiments in the laboratory. She discovered a new substance.

7. The restaurant is crowded. I don't understand why people lượt thích it sánh much.

8. The company produces eco-friendly products. I always buy from it.

9. The book is on the shelf. I borrowed it yesterday from the library.

10. My neighbor’s mèo is sleeping on the windowsill. Its name is Whiskers.

Đáp án

1. The restaurant that I recommended to tướng you serves delicious food.

2. The girl who is sitting next to tướng bu is Linda.

3. The mountain where we plan to tướng go skiing next month is covered in snow.

4. The concert for which I have already bought tickets is scheduled for next Saturday.

5. The bakery that I visit every weekend sells delicious pastries.

6. The scientist who discovered a new substance is conducting experiments in the laboratory.

7. The restaurant, which I don't understand why people lượt thích sánh much, is crowded.

8. The company from which I always buy produces eco-friendly products.

9. The book that I bought yesterday from the library is on the shelf.

10. My neighbor’s mèo, whose name is Whiskers, is sleeping on the windowsill.

Bài 4: Tìm lỗi sai trong những câu sau đây và sửa lại cho tới đúng

1. The computer game, which it was very expensive, was a gift from my brother.

2. The girl is wearing a dress that its color is xanh rì.

3. The student whom won the scholarship is my best friend.

4. The person whom I met her at the tiệc nhỏ was very friendly.

5. The reason which she didn't come to tướng the meeting it is because of a family emergency.

6. The reason why he was late to tướng the meeting was because of his xế hộp broke down.

7. The girl is carrying a bag that is very heavy, which she got it from the store.

8. The máy tính xách tay is on the desk that I use for work every day.

9. The mèo playing in the garden, which its name is Mittens, is my pet.

10. I can’t forget the day where we met each other for the first time.

Đáp án

1. Bỏ “it” => The computer game, which was very expensive, was a gift from my brother.

2. Thay “that its” bởi “whose” => The girl is wearing a dress whose color is xanh rì.

3. Thay “whom” bởi “who” => The student who won the scholarship is my best friend.

4. Bỏ “her” => The person whom I met at the tiệc nhỏ was very friendly.

5. Thay “which” bởi “why”, quăng quật “it” => The reason why she didn't come to tướng the meeting is because of a family emergency.

6. Thay “because of” bởi “that” => The reason why he was late to tướng the meeting was that his xế hộp broke down.

7. Bỏ “it” => The girl is carrying a bag that is very heavy, which she got from the store.

8. Chuyển vế “which I use for work every day” lên trước => The máy tính xách tay that I use for work every day is on the desk.

9. Thay “which its” bởi “whose” => The mèo playing in the garden, whose name is Mittens, is my pet.

10. Thay “where” bởi “when” => I can’t forget the day when we met each other for the first time.

Bài 5: Điền những đại kể từ mối liên hệ hoặc trạng kể từ mối liên hệ thích hợp nhập điểm trống trải nhằm triển khai xong đoạn văn sau đây:

My sister, [1] __________ is a biologist, has recently conducted a groundbreaking study on marine life. She spent months researching various species of fish, [2] __________ inhabit the coral reefs in the Pacific Ocean. The study [3] __________ was published in a prestigious scientific journal last month highlights the importance of preserving these ecosystems. The reefs, [4] __________ delicate balance is crucial for marine biodiversity, are facing numerous threats, including climate change and overfishing. The scientist [5] __________ previous research inspired my sister's work was invited to tướng review her findings.

Last summer, I had the opportunity to tướng visit the coral reefs in the Pacific Ocean with my sister, [6] __________ guided bu through the underwater wonders. We explored the vibrant marine life, [7] __________ included colorful coral formations and schools of tropical fish. During our dives, my sister shared her insights into the challenges [8] __________ marine ecosystems are currently facing. The underwater camera [9] __________ she brought captured stunning images of the diverse marine species, [10] __________ will be featured in her upcoming presentations.

Đáp án

1. who

2. which

3. that

4. whose

5. whose

6. who

7. which

8. that

9. that

10. which

Bài 6: Điền một trạng kể từ mối liên hệ thích hợp nhằm triển khai xong những câu sau:

1. I will never forget the day __________ I met my best friend.

2. The thành phố __________ I grew up is known for its historical landmarks.

3. Can you explain the reason __________ you were late to tướng the meeting?

4. The restaurant __________ we had dinner was beautifully decorated.

5. Do you know the reason __________ she chose to tướng resign from her job?

6. The time __________ we spent together was the happiest period of my life.

7. The year __________ we graduated from high school was memorable.

8. The moment __________ I realized I had won the lottery was surreal.

9. Could you tell bu the reason __________ you decided to tướng pursue this career path?

10. The park __________ we used to tướng play as children has been renovated.

Đáp án

1. when

2. where

3. why

4. where

5. why

6. when

7. when

8. when

9. why

10. where

Bài 7: Viết lại những câu tại đây sao cho tới chân thành và ý nghĩa bất biến, dùng những đại kể từ mối liên hệ hoặc trạng kể từ mối liên hệ nhập ngoặc:

1. The school is prestigious. Its alumni include many successful professionals. (whose)

2. The scientist made a groundbreaking discovery. His research could revolutionize the field of medicine. (that)

3. This is one of the first five-star restaurants in Hanoi. It serves authentic Italian cuisine. (which)

4. The company has won several awards this year. Its CEO is known for innovative ideas. (whose)

5. The xế hộp costs an arm and a leg. It was manufactured in Germany. (which)

6. My mother returned to tướng Phu Tho Province. She had spent her childhood there. (where)

7. This thành phố hosts an international conference this year. Its mayor is giving an inspiring speech. (whose)

8. David chose the university. It is renowned for its engineering program. (that)

9. The day was unforgettable. We had a chance to tướng witness the solar eclipse. (when)

10. The school organized an sự kiện. Its purpose was to tướng promote cultural diversity. (whose)

Đáp án

1. The school, whose alumni include many successful professionals, is prestigious.

2. The scientist made a groundbreaking discovery that could revolutionize the field of medicine.

3. This is one of the first five-star restaurants in Hanoi, which serves authentic Italian cuisine.

4. The company, whose CEO is known for innovative ideas, has won several awards this year.

5. The xế hộp, which was manufactured in Germany, costs an arm and a leg.

6. My mother returned to tướng Phu Tho Province where she had spent her childhood.

7. This thành phố, whose mayor is giving an inspiring speech, hosts an international conference this year.

8. David chose the university that is renowned for its engineering program.

Xem thêm: Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh gì? Hợp màu gì, tuổi con gì, hợp tuổi nào?

9. The day when we had a chance to tướng witness the solar eclipse was unforgettable.

10. The school organized an sự kiện, whose purpose was to tướng promote cultural diversity.

IELTS LangGo tin tưởng rằng sau thời điểm thực hành thực tế những bài xích tập luyện mệnh đề mối liên hệ lớp 10 và ôn lại kỹ năng lý thuyết, các bạn sẽ tóm chắc hẳn về mái ấm điểm ngữ pháp này và đơn giản dễ dàng đoạt được những thắc mắc tương quan trong những bài xích ganh đua hoặc đánh giá. Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng.