Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ Duhocnhatban.edu.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Duhocnhatban". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh Duhocnhatban). Tìm kiếm ngay
27 lượt xem

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ mới nhất

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Chi bộ Tải về

Mẫu kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên chương trình thực hiện cho buổi đại hội chi bộ. Mẫu kế hoạch nêu rõ thời gian địa điểm diễn ra đại hội, những công việc chính của đại hội… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ tại đây.

Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ Đảng

  • 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ là gì?
  • 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ số 1
  • 3. Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ số 2

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ là gì?

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ là mẫu được lập ra để lên kế hoạch tổ chức một kì đại hội của cơ quan, tổ chức đầy đủ nội dung, diễn ra trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ số 1

I. Mục đích, yêu cầu

Tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ …………….; động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển quê hương.

Thông qua tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX làm cho Nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của Đại hội, những nội dung cơ bản về Đại hội, về những thành tựu đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ …………..; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần phải sâu, rộng, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ.

II. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, tập trung vào những nội dung sau:

1. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội.

2. Những thành tựu trên các lĩnh vực của huyện và các địa phương; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết

Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ ………….; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

4. Tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

III. Các hoạt động tuyên truyền chủ yếu

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trước và sau Đại hội

Các cấp ủy chi bộ, UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội xã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trước và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

1.1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trước Đại hội:

Tuyên truyền những nội dung cơ bản về Đại hội, về mục đích, ý nghĩa của Đại hội, thành tựu đạt được trên các lĩnh vực: kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ ………….., vào sinh hoạt chi bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong tháng 7/2020.

1.2. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sau Đại hội:

Tuyên truyền những nội dung thông tin về thành công của Đại hội, về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ ……………., vào sinh hoạt chi bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong tháng 8/2020.

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu xây dưng kế hoạch tuyên truyền về đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, cung cấp các nội dung, tài liệu tuyên truyền cho cấp ủy chi bộ, UBND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội xã theo hướng dẫn của cấp trên.

XEM THÊM:  Lời bài hát Thở – Da LAB ft. Juky San

Văn hóa – Thông tin xã chủ động bám sát kế hoạch của Đảng ủy, các văn bản hướng dẫn của cấp trên để tuyên truyền về các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ …………….; phát các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề thông tin về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX trên hệ thống truyền thanh của xã, đăng các bài có nội dung về đại hội đảng bộ huyện trên cổng thông tin điện tử xã.

3. Tuyên truyền, cổ động trực quan

UBND xã chỉ đạo VH-TT xã tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX bằng pa nô, áp phích, băng rôn, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn tại cơ quan, trên trục đường chính của xã vào thời điểm trước (7 ngày), trong và sau đại hội (3 ngày). Chỉ đạo các thôn thông báo Nhân dân treo cờ Tổ quốc vào thời điểm trước (5 ngày), trong và sau đại hội (3 ngày).

4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội xã, cấp ủy chi bộ đăng ký tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội.

IV. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX!

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ …………….!

3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX!

4. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

5. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước!

6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội xã, cấp ủy chi bộ tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ ……………. có kết quả. Tập trung vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trước, trong, sau các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, qua mạng xã hội về Đảng bộ huyện lần thứ XX.

2. Văn hóa – Thông tin xã tuyên truyền các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ Duhocnhatbanết thực, cụ thể và hiệu quả cao bằng nhiều hình thức, đặc biệt là các bài đăng trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của xã, treo cờ tại trụ sở cơ quan, hướng dẫn trường học và Nhân dân treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trước, trong, sau các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

3. Tuyên giáo Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên theo quy định.

Trên đây là kế hoạch về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ ……………. của Đảng ủy xã ………….

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ số 2

Nội dung cơ bản của kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …………. như sau:

ĐẢNG BỘ XÃ …………………

CHI BỘ TRƯỜNG ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSố: ……………………………

…………., ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCHTổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ……………

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ quy định số 29-QĐ/TW về việc quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Hướng dẫn số …………. ngày…tháng….năm…… về việc hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ …………… của Ban tổ chức …………..;

Căn cứ Kế hoạch số ………………. ngày…tháng…năm…., Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã ……………….. nhiệm kỳ …………….

Chi bộ trường ………………….. xây dựng Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ …………… như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

XEM THÊM:  Lịch phát sóng phim Một Đời Một Kiếp trên iQIYI, WeTV

Đại hội là dịp để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên từ đầu nhiệm kỳ ……., xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của chi bộ giai đoạn …………….

2. Yêu cầu:

Đại hội chi bộ phải được chuẩn bị chu đáo, diễn ra trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất, thực hiện đúng nội dung và thời gian tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Tổ chức đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả lãnh đạo của chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2………………

Xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của chi bộ nhiệm kỳ …………….

Thực hiện công tác bầu cử đúng theo quy chế bầu cử trong Đảng.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nội dung:

– Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-….; xây dựng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ …………….

– Kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chi ủy chi bộ.

– Bầu ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ …………….

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Tuần 2 tháng 7/…..

3. Chương trình Đại hội:

– Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

– Bầu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội;

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

– Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng.

– Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ……………., phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ……………..

– Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy.

– Báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội.

– Chi bộ thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ………….; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ …………… và kiểm điểm của Ban chi ủy.

– Đoàn chủ tịch kết luận, biểu quyết thông qua.

– Phát biểu ý kiến của đại diện cấp ủy cấp trên.

– Bầu Ban chi ủy, bầu bỉ thư, bầu phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ …………..

– Thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động.

– Bế mạc, chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu Ban chi uỷ bí thư, phó bí thư.

4.1. Tiêu chuẩn chi ủy viên

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh tổ chức và sinh hoạt Đảng, kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có năng lực lãnh đạo nổi trội, có tinh thần đoàn kết, quy tập được cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công và được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Hiểu biết chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

4.2. Việc bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư:

Chi bộ có 9 đảng viên chính thức bầu 01 bí thư chi bộ, nếu cần bầu 01 phó bí thư. Chi bộ có từ 09 đảng viên chính thức trở lên bầu Ban chi ủy (Gồm Bí thư, phó bí thư, chi ủy viên).

Đại hội trực tiếp bầu Ban chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số Ban chi ủy. Khi thật sự cần thiết cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên.

4.3. Quy trình xây dựng nhân sự nhiệm kỳ …………..

Bước 1: Ban chi ủy kháo cũ trên cơ sở các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn dự kiến số lượng, cơ cấu Ban chi ủy khóa mới.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị để chi bộ thảo luận, thống nhất số lượng, cơ cấu Ban chi ủy khóa mới và bỏ phiếu giới thiệu, tín nhiệm dự kiến vào Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư khóa mới.

Bước 3: Báo cáo với BTV Đảng ủy xã về quá trình thực hiện công tác nhân sự ở chi bộ, danh sách dự kiến nhân sự Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới để Đảng bộ xem xét phê duyệt (tại hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy duyệt Đại hội).

Bước 4: Lập danh sách trích ngang nhân sự Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ sau khi được Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt trình Đại hội.

XEM THÊM:  Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh về ngôi trường (Dàn ý 9 mẫu) Thuyết minh về trường em

5. Về Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu.

5.1. Đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch Đại hội: do cấp ủy triệu tập Đại hội đề xuất để Đại hội biểu quyết về số lượng, sau đó giới thiệu để Đại hội biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tịch Đại hội. Đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch Đại hội chuẩn bị nội dung để Đại hội thảo luận, biểu quyết và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua,

5.2. Đoàn thư ký hoặc thư ký Đại hội: Là đảng viên chính thực của chi bộ do chi ủy chi bộ hoặc bí thư chi bộ đề xuất, giới thiệu để Đại hội biểu quyết. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi biên bản, tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản, kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát hành tài liệu của Đại hội theo sự phân công của Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tịch đại hội. Thu nhận, bảo quản và gửi tới cấp ủy mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

5.3. Ban kiểm phiếu: Gồm Đảng viên chính thức trong Đại hội, không có tên trong danh sách bầu cử hoặc Đoàn chủ tịch, được Đại hội đề xuất giới thiệu. Thực hiện nhiệm vụ theo quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương.

6. Quy trình bầu cử Ban chi ủy khóa mới.

6.1. Quy trình bầu Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư:

Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ trước chuẩn bị danh sách nhân sự trên cơ sở danh sách đã được Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt để Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tịch đại hội báo cáo với Đại hội về số lượng Ban chi ủy khóa mới để Đại hội thảo luận và tiến hành đề cử, ứng cử thêm nếu có.

Đoàn chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử báo cáo trước Đại hội để xem xét quyết định.

Lập danh sách bầu cử

Bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành bầu cử và tổng hợp công bố kết quả.

6.2. Việc bầu Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, hình thức bầu cử thực hiện bằng phiếu kín.

7. Duyệt nội dung chương trình Đại hội

Ban thường vụ Đảng ủy xã ………………….. có trách nhiệm phê duyệt Đại hội.

* Nội dung duyệt gồm:

– Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ …………., mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ……………;

– Kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ;

– Chương trình Đại hội;

– Báo cáo nhân sự ban chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới.

* Thành phần duyệt:

– Ban thường vụ Đảng ủy xã

– Ủy viên BCH đảng bộ xã

– Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

– Thời gian: 8h30 ngày….tháng….năm….

8. Một số công việc sau Đại hội

– Chậm nhất là thời gian 3 ngày sau khi tổ chức Đại hội chi bộ xong, chi bộ gửi các văn bản báo cáo về Đảng ủy gồm:

– Báo cáo chính trị của chi bộ (Báo cáo chính thức)

– Biên bản bầu Ban chi ủy, biên bản bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ …………….

– Biên bản Đại hội chi bộ.

– Danh sách trích ngang Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới.

– Báo cáo kết quả Đại hội (tóm tắt, ngắn gọn).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chi ủy chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo chi bộ triển khai công tác tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Đảng ủy đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Ban chi ủy có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, các bước tổ chức Đại hội chi bộ theo đúng thời gian quy định.

Hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội.

Đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm tham gia Đại hội đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm thảo luận, đóng góp vào các nội dung của Đại hội theo đúng nguyên tắc, quy chế Đại hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trường ……………………… nhiệm kỳ ……………. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị đảng viên phản ánh kịp thời về Ban chi ủy chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo.

Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể đảng viên trong chi bộ./.

Nơi nhận:

– Đảng ủy xã ……….

– Ban chi ủy chi bộ trường …………

– Đảng viên chi bộ trường ………

– Lưu

T/M BAN CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Thông báo chính thức: Duhocnhatban.edu.vn - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: info@Duhocnhatban.edu.vn để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.