Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ Duhocnhatban.edu.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Duhocnhatban". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh Duhocnhatban). Tìm kiếm ngay
69 lượt xem

Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

Mẫu số 01/TSC-BBGN

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công

Mẫu số 02/TSC-ĐA

Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

Mẫu số 03/TSC-MSTT

Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

Mẫu số 04/TSC-MSTT

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung

Mẫu số 05a/TSC-MSTT

Hợp đồng mua sắm tài sản

Mẫu số 05b/TSC-MSTT

Hợp đồng mua sắm tài sản

Mẫu số 06/TSC-MSTT

Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản

Mẫu số 07/TSC-TSDA

Danh mục tài sản đề nghị xử lý

Mẫu số 08/TSC-HĐ

Hóa đơn bán tài sản công

Mẫu số 09/TSC-HĐ

Báo cáo nhập, xuất, tồn hóa đơn bán tài sản công

Mẫu số 10/TSC-HĐ

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản công

Mẫu số 11/TSC-HĐ

Sổ theo dõi việc bán hóa đơn bán tài sản công

Mẫu số 12/TSC-HĐ

Sổ theo dõi việc bán hóa đơn bán tài sản công

Mẫu số 13/TSC-HĐ

Sổ theo dõi hóa đơn bị mất

Mẫu số 14/TSC-HĐ

Thông báo về việc mất hóa đơn bán tài sản công

Mẫu số 15/TSC-HĐ

Báo cáo thanh, quyết toán hóa đơn bán tài sản công

Mẫu số 16/TSC-HĐ

Báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công

Mẫu số 17a/TSC-QSDĐ

Văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

XEM THÊM:  Quy trình thanh toán nội bộ doanh nghiệp diễn ra như thế nào?

Mẫu số 17b/TSC-QSDĐ

Văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mu số 01/TSC-BBGN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIP NHẬN TÀI SẢN CÔNG

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …/…/… của ………. về việc ……..1

Hôm nay, ngày… tháng… năm….., tại ……., việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công được thực hiện như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Đại diện bên giao (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bàn giao):

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………

2. Đại diện bên nhận (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận):

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………

3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có) (Tên cơ quan chứng kiến):

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………

B. NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận2:

STT

Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản)

Đơn vị tính

Số lượng

Nguyên giá (đồng)

Giá trị còn lại (đồng)

XEM THÊM:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích 14 câu giữa đoạn trích Trao duyên (Dàn ý 6 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 10

Giá trị đánh giá lại (đồng)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp,….

1

Địa chỉ nhà, đất 1

2

Địa chỉ nhà, đất 2

B

Xe ô tô

1

Xe ô tô 1 (loại xe, biển kiểm soát…)

2

Xe ô tô 2 (loại xe, biển kiểm soát…)

….

C

Máy móc, thiết bị

1

Máy móc, thiết bị 1

Thông báo chính thức: Duhocnhatban.edu.vn - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: info@Duhocnhatban.edu.vn để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.