Ngữ pháp - Các dạng so sánh


Các dạng đối chiếu của tính kể từ và phó từ

1. So sánh ngang bằng

Bạn đang xem: Ngữ pháp - Các dạng so sánh

Cấu trúc dùng là as .... as

S + V + as + {adj/ adv} + as + {noun/ pronoun}

- My book is as interesting as yours.
- His siêu xe runs as fast as a race siêu xe.
- John sings as well as his sister.
- Their house is as big as that one.
- His job is not as difficult as mine.
- They are as lucky as we.

Nếu là câu phủ ấn định, as thứ nhất hoàn toàn có thể thay cho vị so.

- He is not as tall as his father.
- He is not sánh tall as his father.

Sau as cần là một trong đại kể từ nhân xưng ngôi nhà ngữ, ko được là một trong đại kể từ tân ngữ.

- Peter is as tall as I. (ĐÚNG)
- Peter is as tall as bu. (SAI)

Danh kể từ cũng hoàn toàn có thể được dùng làm đối chiếu, tuy nhiên nên ghi nhớ trước lúc đối chiếu cần đảm nói rằng danh kể từ cơ cần sở hữu những tính kể từ tương tự.

adjectivesnouns
heavy, lightweight
wide, narrowwidth
deep, shallowdepth
long, shortlength
big, smallsize

Khi đối chiếu vị danh kể từ, dùng cấu hình sau:

S + V + the same + (noun) + as + {noun/ pronoun}

Ex: My house is as high as his.
My house is the same height as his.

Chú ý rằng ngược nghĩa với the same...asdifferent from... Không lúc nào người sử dụng different than. Sau đó là một số trong những ví dụ không giống về đối chiếu vị danh kể từ.

Ex: - These trees are the same as those.
- He speaks the same language as she.
- Her address is the same as Rita’s.
- Their teacher is different from ours.
- She takes the same course as her husband.

2. So sánh rộng lớn kém

Trong loại đối chiếu này người tớ chia thành nhị dạng: tính kể từ và phó kể từ ngắn ngủi (chỉ sở hữu một hoặc nhị âm tiết Lúc phân phát âm) và tính kể từ, phó kể từ lâu năm (3 âm tiết trở lên). Khi đối chiếu ko ngang bằng:

- Đối với tính kể từ và phó kể từ ngắn ngủi chỉ việc nằm trong đuôi -er. (thick – thicker; cold-colder; quiet-quieter)

- Đối với tính kể từ ngắn ngủi sở hữu một phụ âm tận nằm trong (trừ w,x,z) và trước cơ là một trong nguyên vẹn âm, cần gấp rất nhiều lần phụ âm cuối. (big-bigger; red-redder; hot-hotter)

- Đối với tính kể từ, phó kể từ lâu năm, thêm thắt more hoặc less trước tính kể từ hoặc phó kể từ cơ (more beautiful; more important; more believable).

- Đối với tính kể từ tận nằm trong là phụ âm+y, cần thay đổi nó trở thành -ier (happy-happier; dry-drier; pretty-prettier).

- Đối với những tính kể từ sở hữu hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng chuyển đổi bằng phương pháp thêm thắt more mặc dầu bọn chúng là tính kể từ lâu năm hoặc ngắn ngủi (more useful, more boring, more cautious)

Trường hợp ý đặc biệt: strong-stronger; friendly-friendlier phàn nàn = more friendly phàn nàn.

Chú ý: Lúc đang được người sử dụng more thì ko người sử dụng hậu tố -er và ngược lại. Các ví dụ sau là SAI: more prettier, more faster, more better

S ++ V +

short adjective + er

short adverb + er*

more + long adjective/adverb

less + adjective/adverb

+ phàn nàn +

noun

pronoun

Chú ý:

1. Chỉ một số trong những phó kể từ là sở hữu đuôi –er, gồm những: faster, quicker, sooner, latter.
2. Nhớ người sử dụng dạng thức ngôi nhà ngữ của đại kể từ sau than, ko được sử dụng dạng tân ngữ.
Ví dụ về đối chiếu ko ngang bằng:

- John’s grades are higher than his sister’s.
- Today is hotter than yesterday.
- This chair is more comfortable than the other.
- He speaks Spanish more fluently than I. (không người sử dụng phàn nàn me)
- He visits his family less frequently than she does.
- This year’s exhibit is less impressive than last year’s.

Xem thêm: 1001+ Ảnh Avatar Buồn, Cô Đơn, Tâm Trạng Đẹp Nhất Năm 2024

So sánh ko ngang vị hoàn toàn có thể được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm thắt much hoặc far trước cụm kể từ đối chiếu.

S ++ V+ 

far

much

+ adjective ++ er ++ phàn nàn +

noun

pronoun

Ex: - A waterlemon is much sweeter phàn nàn a a lemon.
- His siêu xe is far better phàn nàn yours.

S+ + V +

far

much

+ more +

adjective

adverb

+ phàn nàn +

noun

pronoun

Ex: - Henry’s watch is far more expensive than mine.
- That movie we saw last night was much more interesting than the one on TV.
- She dances much more artistically than her predecessor.
- He speaks English much more rapidly phàn nàn he does Spanish.

Danh kể từ cũng khá được dùng làm miêu tả phép tắc đối chiếu ngang vị hoặc hơn/kém. Chú ý người sử dụng tính kể từ vấp ngã nghĩa chính với danh kể từ điểm được hoặc ko điểm được.

S + + V +

many

much

little

few

+ noun + + as +

noun

pronoun

Ex: - He earns as much money as his brother.
- They have as few classes as we.
- Before payday, I have as little money as my brother.

S + + V +

more

fewer

less

+ noun ++ phàn nàn + 

noun

pronoun

Ex: - I have more books phàn nàn she.
- February has fewer days phàn nàn March.
- Their job allows them less fredom phàn nàn ours does.

Khi đối chiếu một người/ một vật với toàn bộ những người dân hoặc vật không giống cần thêm thắt else sau anything/anybody...

Ex: He is smarter phàn nàn anybody else in the class.

Xem thêm: #Truyện Diệp Lạc Vô Tâm và top nam chính “soái ca cầm thú”

Lưu ý:

- Đằng sau asthan của những mệnh đề đối chiếu hoàn toàn có thể vô hiệu ngôi nhà ngữ nếu như nó trùng phù hợp với ngôi nhà ngữ loại nhất, nhất là Lúc động kể từ sau thanas ở dạng thụ động. Lúc này thanas còn tồn tại thêm thắt tác dụng của một đại kể từ mối liên hệ thay cho thế.
Ex: Their marriage was as stormy as had been expected
(Incorrect: as it had been expected).
Ex: He worries more phàn nàn was good for him.
(Incorrect: phàn nàn it/what was good for him).

- Các tân ngữ cũng hoàn toàn có thể bị loại bỏ quăng quật sau những động kể từ ở mệnh đề sau THANAS:
Ex: Don’t lose your passport, as I did last year.
(Incorrect: as I did it last year).
They sent more phàn nàn I had ordered.
(Incorrect: phàn nàn I had ordered it).
She gets her meat from the same butcher as I go vĩ đại.