Từ vựng tiếng Anh về Trái cây | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh

Bài học tập kể từ vựng sau đây được sẵn sàng bởi

Từ vựng giờ Anh về Trái cây Phần 1

 • 1. apple

  /ˈæpl/

  Bạn đang xem:

  táo

 • 2. green apple

  táo xanh

 • 3. black grape

  nho tím

 • 4. banana

  /bəˈnɑːnə/

  chuối

 • 5. pear

  /per/

 • 6. pomegranate

  /ˈpɑːmɪɡrænɪt/

  lựu

 • 7. orange

  /ˈɒrɪndʒ/

  cam

 • 8. white grape

  nho xanh

 • 9. strawberry

  /ˈstrɔːberi/

  dâu tây

 • 10. pineapple

  /ˈpaɪnæpl/

  thơm

 • 11. peach

  /piːtʃ/

  đào

Từ vựng giờ Anh về Trái cây Phần 2

 • dragon fruit

  /ˈdræɡən fruːt/

  trái thanh long

 • starfruit

  /ˈstɑːrfruːt/

  trái khế

 • passion fruit

  trái chanh dây

 • jackfruit

  /ˈdʒækfruːt/

  trái mít

 • guava

  /ˈɡwɑːvə/

  trái ổi

 • date

  /deɪt/

  trái chà là

 • mango

  /ˈmæŋɡəʊ/

  trái xoài

 • coconut

  /ˈkoʊkənʌt/

  trái dừa

 • lychee

  /ˈliːtʃi/

  trái vải

 • longan

  /ˈlôNGgən/

  trái nhãn

 • durian

  /ˈdʊriən/

  trái sầu riêng

 • tangerine

  /ˈtændʒəriːn/

  trái quýt

Từ vựng giờ Anh về Trái cây Phần 3

 • avocado

  /ˌævəˈkɑːdoʊ/

  trái bơ

  Xem thêm: Cơ hội tìm việc làm Lạng Sơn thu nhập cao, chế độ đãi ngộ tốt

 • tamarind

  /ˈtæmərɪnd/

  trái me

 • pomelo

  /ˈpɑːməloʊ/

  trái bưởi

 • apricot

  /ˈæprɪkɑːt/

  trái mơ

 • persimmon

  /pərˈsɪmən/

  trái hồng

 • custard apple

  trái na

 • papaya

  /pəˈpaɪə/

  trái đu đủ

 • mangosteen

  /ˈmæŋɡəstiːn/

  trái măng cụt

 • sapodilla

  /ˌsæpəˈdɪlə/

  trái tụt xuống pô chê

 • rambutan

  /ræmˈbuːtn/

  trái chôm chôm

 • kiwi

  /'ki:wi:/

  trái kiwi

 • kumquat

  /ˈkʌmkwɑːt/

  trái quất

Từ vựng giờ Anh về Trái cây Phần 4

 • blackberry

  /ˈblækbəri/

  trái mâm xôi

 • fig

  /fɪɡ/

  trái sung

 • blueberry

  /ˈbluːbəri/

  trái việt quất

 • plum

  /plʌm/

  trái mận

 • cherry

  /ˈtʃeri/

  trái anh đào

 • grapefruit

  /ˈɡreɪpfruːt/

  trái bòng chùm

Từ vựng giờ Anh về Trái cây Phần 5