Từ vựng tiếng Anh về Các loài động vật | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh

Bài học tập kể từ vựng tiếp sau đây được sẵn sàng bởi

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 1

 • 1. bear

  /beər/

  Bạn đang xem:

  con gấu

 • 2. chimpanzee

  /tʃɪmpənˈzi/

  con hắc tinh ranh tinh

 • 3. elephant

  /ˈelɪfənt/

  con voi

 • 4. fox

  /fɑːks/

  con cáo

 • 5. giraffe

  con hươu cao cổ

 • 6. hippopotamus

  /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/

  con hà mã

 • 7. jaguar

  /ˈdʒæɡjuər/

  con báo đốm

 • 8. lion

  /ˈlaɪən/

  con sư tử

 • 9. porcupine

  /ˈpɔːrkjupaɪn/

  con nhím

 • 10. raccoon

  con gấu mèo

 • 11. rhinoceros

  /raɪˈnɒsərəs/

  con tê liệt giác

 • 12. squirrel

  /ˈskwɜːrəl/

  con sóc

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 2

 • alligator

  /ˈælɪɡeɪtər/

  cá sấu

 • bat

  /bæt/

  dơi

 • deer

  /dɪər/

  hươu

 • wolf

  /wʊlf/

  chó sói

 • beaver

  /ˈbiːvər/

  hải ly

 • chipmunk

  /ˈtʃɪpmʌŋk/

  sóc chuột

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 3

 • dolphin

  /ˈdɒlfɪn/

  cá heo

 • shark

  /ʃɑːk/

  cá mập

 • whale

  /weɪl/

  cá voi

 • eel

  /iːl/

  lươn

 • swordfish

  /ˈsɔːdfɪʃ/

  cá kiếm

 • hermit crab

  ốc mượn hồn

 • walrus

  /ˈwɔːlrəs/

  Xem thêm: Top 5+ Bản kiểm điểm Đảng viên 2024 và cách viết

  hải mã

 • penguin

  /ˈpeŋɡwɪn/

  chim cánh cụt

 • turtle

  /ˈtɜːtl/

  rùa

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 4

 • antelope

  nai sừng tấm

 • elephant

  /ˈelɪfənt/

  con voi

 • bee

  /biː/

  con ong

 • cobra

  /ˈkoʊbrə/

  rắn hổ mang

 • camel

  /ˈkæməl/

  con lạc đà

 • scorpion

  /ˈskɔːrpiən/

  bọ cạp

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 5

 • hedgehog

  con nhím

 • zebra

  /ˈzebrə/

  ngựa vằn

 • moose

  /muːs/

  nai sừng tấm Bắc Mỹ

 • donkey

  /ˈdɔːŋki/

  con lừa

 • bison

  /ˈbaɪsn/

  bò rừng bizon

 • llama

  /ˈlɑːmə/

  lạc đà ko bướu

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 6

 • jellyfish

  con sứa

 • octopus

  /ˈɑːktəpəs/

  bạch tuộc

 • pufferfish

  /ˈpʌfərfɪʃ/

  cá nóc

 • squid

  /skwɪd/

  con mực

 • starfish

  /ˈstɑːrfɪʃ/

  sao biển

 • stingray

  /ˈstɪŋreɪ/

  cá đuối

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các loại động vật hoang dã Phần 7